top of page

Dane osobowe

Doskonale wiemy, że bezpieczeństwo i prywatność są dla Ciebie ważne. Dla nas są równie istotne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU ww.ENESO.pl

Doskonale wiemy, że bezpieczeństwo i prywatność są dla Ciebie ważne. Dla nas są równie istotne. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu ochrony i zagwarantowanie, że ich dane będą zawsze dostępne i bezpieczne. Przetwarzamy dane osobowe i udostępnia je innym podmiotom tylko w granicach prawa i tylko gdy jest to niezbędne. Dbamy o to, by Twoja prywatność pozostała nienaruszona.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. Serwisu Internetowego dostępnych pod adresem https://www.eneso.pl/

 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.

 3. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 5. Dane osobowe Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Wólczańska 125, 90 - 521 Łódź wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000823277, NIP: 7272840835 , REGON 385292441(dalej „ENESO”). Kontakt z nami jest możliwy pisemnie na nasz adres pocztowy lub poprzez adres e-mail biuro@eneso.pl

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. 

 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. obejmuje:

  1. dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. podane podczas wypełniania Formularza Rejestracji: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia (dobrowolnie), a w przypadku Klientów lub Agentów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP, adres firmy, adres mailowy firmy;

  2. dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.  udostępnione Administratorowi przez Facebook, w przypadku gdy Klient wybrał opcję Rejestracji przez Facebooka (patrz pkt 9.4.);

  3. dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. , udostępnione Administratorowi przez Google, w przypadku gdy Klient wybrał opcję Rejestracji przez Google (patrz pkt 9.4.);

  4. dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. pozyskane przez Administratora w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 10);

  5. dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. dotyczące składanego przez Zamówienia w Serwisie Internetowym, w tym dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. zawarte w udostępnionych przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. plikach i wykonanych Projektach;

  6. inne dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., dobrowolnie podane przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy lub innej formy kontaktu z konsultantem Administratora.

 2. W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach Serwisu Internetowego dedykowane są dla osób pełnoletnich, Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług.
   

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o.

 1. Dane osobowe Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. są lub mogą być przetwarzane:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego - przetwarzanie przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu Rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym - przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie danych przez Administratora następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. w celu załatwienia sprawy opisanej przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. w dostępnym w Serwisie Internetowym elektronicznym formularzu oraz w ramach prowadzonego czatu z opiekunem Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.  – przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży;

  5. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego - przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  6. w celu umożliwienia wykonania Projektu w Serwisie Internetowym - przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  7. w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem Serwisu Internetowego, w tym analizowaniem korzystania przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. z witryny Serwisu, zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu i Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  9. w celu badania satysfakcji Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o.  (np. poprzez ankiety przesyłane Klientom lub Współpracownikom pocztą elektroniczną przez Administratora oraz jego Partnerów świadczących usługi w tym zakresie, na podstawie umowy zawartej z Administratorem) – przetwarzanie danych przez Administratora następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  10. w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym doboru towarów i usług do potrzeb Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 10 – przetwarzanie danych przez Administratora następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  11. w celach marketingowych Administratora, wynikających ze zgody udzielonej przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  12. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
    

 2. Podanie danych osobowych w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3.1. powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

 3. Dane osobowe Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. oraz Wsółpramownika czy też Partnera biznesowego, zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. z osobami działającymi w imieniu Administratora, w tym poprzez infolinię lub w ramach kontaktu z opiekunem, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu, udzielenia informacji lub porad Klientowi, Współpracownikowi lub też Partnerowi biznesowego.
   

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

 2. W przypadku przetwarzania danych:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym umowy sprzedaży) – dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy;

  2. na podstawie zgody Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., Współpracownika oraz Partnera Biznesowego - dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  3. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi - dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

  4. w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym doboru towarów i usług do potrzeb Klientów (profilowania) - dane Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. sprzeciwu;

  5. w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.
   

6. PRAWA I OBOWIĄZKI Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Administratora, wskazany w pkt 6.5.

 2. Klientowi przysługują także następujące prawa:

  1. do usunięcia swoich danych osobowych;

  2. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  3. dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);

  4. do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;

  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.

 3. Administrator zrealizuje prawa Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach RODO.

 4. Klient zarejestrowany, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych dotyczących Konta. W tym celu należy zalogować się do Własnego Konta, przejść do zakładki „Moje Konto” i w polu edytowalnym  dokonać stosownych zmian.

 5. W celu realizacji praw określonych w punkcie 6.1 oraz 6.2., należy wysłać e-mail na adres powołanego przez Administratora Inspektora ochrony danych osobowych tj.:  – w przypadku danych osobowych Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. przetwarzanych w związku z umową sprzedaży, której stroną jest Administrator, a także w pozostałych przypadkach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., w związku z korzystaniem przez niego z ENESO.

 6. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 7. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w Serwisie Internetowym (w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych), Klient jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać na adres: odo@eneso.pl
   

7. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANIE SĄ DANE OSOBOWE Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o.

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Klientom usług.

 2. Dane osobowe Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Administratora.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. mogą być w szczególności:

  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  2. podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia towarów i usług Klientom, w szczególności:

   • podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;

   • przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu Internetowego;

   • operatorzy systemów płatności;

   • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

   • kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator;

  3. zaufani partnerzy marketingowi Administratora:

   • Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;

   • OVH Inc. w związku z wykorzystaniem OVH;

   • Facebook w związku z wykorzystaniem Piksela.

   • GetResponse – w związku z wykorzystaniem GetResponsa

   • Refericon – w celu udostępnienia programu poleceń
     

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

 2. Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
   

9. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Serwisie Internetowym mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widgety w serwisie Instagram. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie Internetowym. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich danych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o.

 2. Chcąc skorzystać z usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, Klient ma możliwość Rejestracji i logowania się przez konto na portalu społecznościowym Facebook. Facebook może wówczas automatycznie przekazać Administratorowi następujące dane osobowe Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.:

  1. numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)

  2. imię i nazwisko

  3. płeć

  4. zdjęcie profilowe

  5. data urodzenia

  6. inne informacje o charakterze publicznym.

 3. W przypadku, o którym mowa w pkt9.2, nie jest konieczna dodatkowa rejestracja w celu założenia Konta w Serwisie Internetowym.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., w związku z korzystaniem przez niego z opcjonalnej Rejestracji oraz logowania przez Facebook, jest zgoda Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 5. Administrator dla badania reakcji odwiedzających Serwis Internetowy korzysta z narzędzia Pixel udostępnionego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Chcemy uchwycić, w jaki sposób nasze działania marketingowe na Facebooku są przyjmowane i jak mogą być ulepszane. Zebrane dane są anonimowe i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat twojej osoby. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z profilem użytkownika na Facebooku, a Facebook może wykorzystywać dane zgodnie z polityką prywatności Facebooka (https: www.facebook.com/about/privacy). Jeśli chcesz sprzeciwić się użyciu badaniu reakcji użytkownika Pixel Facebooka, możesz to zrobić na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
   

10. COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu Internetowego dane osobowe Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system OVH. GetResponse

 2. Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., służące do identyfikacji Klientów i Agentów oraz dostarczania informacji statystycznych o ruchu Klientów i Agentów, aktywności Klientów i Agentów oraz ich sposobie wykorzystania Serwisu Internetowego. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług do preferencji Klientów i Agentów ENESO Sp. z o.o.

 3. W Serwisie Internetowym wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.) w urządzeniach końcowych stosowanych przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.

 4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne do korzystania z usług, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

  2. ce do ułatwienia logowania się do Konta za pośrednictwem mediów społecznościowych;

  3. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

  4. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;

  5. umożliwiające utrwalenie wybranych przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. ustawień i personalizację interfejsu Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o.;

  6. umożliwiające dostarczanie Klientom treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

 5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Może to jednak wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym.

 7. Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat funkcjonowania narzędzi Google Analytics przez znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google opracowało dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych. Klient ma możliwość skorzystania z ww. dodatku, zawsze gdy nie chce, by jego dane były przetwarzane w celach analitycznych za pomocą Google Analytics.

 8. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym funkcjonuje Serwis Internetowy. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Klient. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu Internetowego i nie są wykorzystywane przez w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem Internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 9. Administrator korzysta również z systemu OVH i GetResponse, służących do zbierania i przetwarzania danych Klientów oraz Współpracowników ENESO Sp. z o.o. w szczególności ich aktywności w Serwisie Internetowym na podstawie cookies, local storage i innych technologii, w celu personalizacji udostępnianych Klientowi treści oraz optymalizacji procesu sprzedaży.
   

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH

 1. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe Osób trzecich, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Osobami trzecimi są osoby fizyczne, których dane osobowe Klient umieszcza w Serwisie Internetowym lub w ramach składania wykonywania Projektu.

 2. Administrator może przetwarzać powierzone mu przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. lub Współpracownika dane osobowe Osób trzecich, jeżeli Klient potwierdzi, iż jest uprawniony do przekazania danych osobowych Osoby trzeciej.

 3. W przypadkach, gdy Klient umieszcza w Serwisie Internetowym lub w ramach wykonania Projektu dane Osób trzecich, w ramach działalności innej niż czysto osobista lub domowa, Klient występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów RODO.

 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 11.-3 powyżej, Klient zawiera z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych Osób trzecich na zasadach określonych w 11.6. – pkt 11.10. poniżej.

 5. Dane Osób trzecich, powierzone przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o., będą przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowej realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - w związku z korzystaniem przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. z Serwisu Internetowego lub realizacji Zamówienia.

 6. Zakres powierzonych danych, obejmuje wszelkie dane osobowe Osób trzecich powierzone w związku z korzystaniem przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. z Serwisu Internetowego lub w związku ze złożonym Zamówieniem, w szczególności imię i nazwisko, adres, płeć, wizerunek, datę urodzenia lub wiek.

 7. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych Osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem.

 8. Powierzone przez Klienta oraz Współpracownika ENESO Sp. z o.o. dane osobowe Osób trzecich, będą przetwarzane odpowiednio przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO.

 9. Dane osobowe Osób trzecich mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 10. Jeśli Administrator stwierdzi, że dane osobowe Osób trzecich są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, przepisów obowiązującego prawa lub dóbr osobistych Osób trzecich, Administrator podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.
   

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych.

 2. Aktualna wersja dostępna jest w Serwisie Internetowym

 3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od Stycznia 2020 r.

bottom of page